fbpx

Vraag & antwoord

Waar komt het zonnepark?

Het zonnepark wordt gebouwd aan de Polderweg 1 te Oudheusden.

Waarom is er voor deze locatie gekozen?

De locatie ligt uit het zicht van de direct omwonenden, zodat zij daar geen visuele hinder van ondervinden. Het betreft slechte, natte landbouwgrond met zeer beperkte opbrengsten. Deze locatie is door de gemeente Heusden aangewezen als een voorkeurslocatie voor een zonnepark.

Hoeveel elektriciteit gaat het zonnepark opleveren.

In een jaar met gemiddelde zonneschijn levert het zonnepark 30 miljoen kWh op; evenveel als het stroomverbruik van 10.000 huishoudens.

Is er wel voldoende capaciteit op het netwerk om dit park te realiseren?

Ja, Zonnepark Hooibroeken heeft een overeenkomst voor de aansluiting op het hoogspanningsstation van Enexis aan de Valkenvoortweg op de grens van Waalwijk en Drunen. De opgewekte stroom kan dus aan het net geleverd gaan worden.

Hoe gaat het zonnepark er uit zien?

image 6

Het zonnepark wordt laag gebouwd en op een natuurlijke wijze ingepast in het landschap. Zo houden we het karakter van de polder en de zichtlijnen in stand. Door het zonneveld te omzomen met struweelbegroeiing wordt een geleidelijke overgang gemaakt van het natuurgebied Hooibroeken naar de ‘moderne techniek’.

We hebben ook aan de natuur gedacht. We treffen de volgende maatregelen om flora en fauna te ondersteunen en verbeteren:

  • Sterk vergroten van de biodiversiteit door het verhogen van het waterpeil. Hierdoor verschraalt de bodem en ontstaat een dotterbloem hooilandschap.
  • In de oostpunt en aan de noordkant creëren we ruim een hectare natte ruigtes, door het graven van poelen en slootjes, in aansluiting op de natuur in de Hooibroeken en broed- en foerageergebied voor watersnip en andere steltlopers en leefgebied voor amfibieën.
  • Zuidrand: over 800 meter wordt de watergang verbreed tot 3 meter en verflauwen we de oever aan de noordkant af en ontwikkelen we een natte ruimte en zoomvegetatie, onder andere ten behoeve van kleine marterachtigen.
  • Drie oevers met een totale lengte van 900 meter verflauwen we, met als doel het ontwikkelen van structuurrijke voedselarme vegetaties ten behoeve van bijzondere flora, dagvlinders en overige insecten.

Waarom heeft het zonnepark geen Oost-West opstelling?

In de vergunningsaanvraag voor Zonnepark Hooibroeken is een ontwerp ingediend met een zogenoemde Zuid-opstelling. Een dergelijke opstelling levert het meeste energie op. Ten tijde van de vergunningsaanvraag was er nog nauwelijks sprake van problemen met de netwerkcapaciteit. Een opstelling in oost-west richting heeft momenteel  de voorkeur omdat de energieverdeling over de dag beter is. Maar daarvoor zou het ontwerp helemaal aangepast moeten worden. En er zal dan ook een aanpassing van de vergunning nodig zijn. Dit alles vergt helaas erg veel tijd. Daarom is besloten om toch met een Zuid-opstelling te gaan werken. Daarnaast zou er bij een Oost-West-opstelling nog maar beperkt licht op de grond tussen en onder de panelen komen. En dat heeft een negatief effect op de natuur.

Waarom is er eigenlijk een zonnepark nodig in de gemeente Heusden?

Een belangrijke uitdaging waarvoor de gemeente Heusden in de komende periode staat is de energietransitie, de overgang naar duurzame vormen van energie. Om in 2050 de uitstoot van CO2 naar nul te krijgen, moeten er grote stappen gezet worden. Met Zonnepark Hooibroeken (23,5 ha.) wordt een eerste flinke stap gezet.

Wie zijn de eigenaren van het zonnepark?

Energiecoöperatie Energiek Heusden en Sunvest, een ervaren ontwikkelaar van natuurlijke zonneparken, worden ieder voor 50% eigenaar. Om dit te realiseren heeft Energiek Heusden een afzonderlijke B.V. in het leven geroepen: Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. (BPH). BPH verkoopt zogenoemde Hooibroekencertificaten voor een totaalbedrag van € 950.000. Met dit bedrag wordt 50% eigendom van het park verkregen.

Kan ik ook financieel deelnemen in het zonnepark?

Jazeker! Iedere inwoner van de gemeente Heusden, die lid is van Energiek Heusden, of dat wil worden, kan financieel deelnemen door het kopen van Hooibroekencertificaten. Zo’n certificaat kost € 250 per stuk en levert gedurende 25 jaar een mooi rendement op. Klik hier om naar Inschrijven te gaan.

Hoe is het totale rendement van ongeveer 8,5% berekend?

Het rendement is op 2 manieren berekend:
a: In de eerste 15 jaar wordt jaarlijks eenzelfde bedrag uitgekeerd
(in totaal € 400). Dat is goed voor terugbetaling van de inleg inclusief een rentevergoeding van 6,5%.

b: Als we uitgaat van alle verwachte uitkeringen gedurende 25 jaar (€ 580) dan is dat goed voor terugbetaling van de inleg inclusief een rentevergoeding van 8,5%.

Beide berekeningen zijn in detail terug te vinden op bijlage I en II van de Participatievoorwaarden op deze website.

Het is dus niet zo dat in de laatste 10 jaar 2% rente wordt uitgekeerd.
Het gaat om een te verwachten rendement van 6,5% in de eerste 15 jaar en van 8,5% als je over 25 jaar kijkt.

Het verschil tussen die twee (2%) wordt in de laatste 10 jaar gerealiseerd en geeft dus een bonus of extra op het basisrendement.

Uitkeringen zijn niet gegarandeerd omdat ze afhankelijk zijn van de inkomsten die Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. ontvangt uit Zonnepark Hooibroeken.

Kan ik certificaten aan mijn kinderen of kleinkinderen schenken?

Dat kan zeker. Je kunt de certificaten tijdens de inschrijfperiode zelf aanschaffen. Vanaf 1 juli kun je ze daarna over laten schrijven op naam van kinderen en kleinkinderen. Daarvoor moeten ze wel lid worden van Energiek Heusden en beschikken over een eigen bankrekening waarop in de toekomst de uitkeringen worden overgemaakt. Lidmaatschap van Energiek Heusden is voor jongeren tot 18 jaar gratis. Ook worden voor het overschrijven van de certificaten op naam van kinderen en kleinkinderen tot 31 december 2025 geen kosten in rekening gebracht.

Over schenkingen aan kinderen hoef je in 2024 tot een bedrag van € 6.633 geen belasting te betalen. Over schenkingen aan kleinkinderen hoef je tot een schenking van € 2.658 geen belasting te betalen. 

Moeten de (klein)kinderen is Heusden woonachtig zijn?

Bij overdracht van certificaten door schenking of vererving aan kinderen of kleinkinderen na de uitgifte is woonachtig zijn in Heusden niet verplicht.

Kan ik de cerificaten ook aan anderen schenken of overdragen? Bijv. aan neven of nichten?

Ja, dat kan. Met de gedachte om te schenken aan kinderen en kleinkinderen hebben wij mensen op een idee willen brengen om daarmee een extra stimulans te geven om deel te nemen aan de uitgifte.
We hebben dat in die context ook uitgewerkt in een aparte folder. Dat wil niet zeggen dat schenkingen aan anderen dan kinderen en kleinkinderen niet zouden mogen. Overdracht door verkoop/schenking/vererving etc blijft altijd mogelijk en kan in principe aan iedereen.
Ook het feit dat we tot 31 december 2025 voor overdracht geen kosten in rekening brengen geldt niet alleen voor kinderen en kleinkinderen maar alle overdrachten.

Hoe behandelt de fiscus de rendementen op de certificaten?
(Het fictieve rendement, sparen of overige beleggingen)

Fiscaal vallen de certificaten onder box 3 en wel als “beleggingen en overige bezittingen”.

Wat gebeurt er met de winst van het zonnepark?

50% van alle opbrengsten uit het park wordt uitgekeerd aan Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. Daarmee kan – na aftrek van de kosten en belastingen – een mooi rendement uitgekeerd worden aan de certificaathouders. Ook wordt er een Omgevingsfonds Oudheusden opgezet waarin tien jaar lang jaarlijks € 10.000 wordt gestort voor duurzame doelen in de kern Oudheusden. De rest wordt gestort in het Duurzaamheidsfonds Heusden voor duurzame doelen in de gemeente Heusden. 

Vanaf wanneer gaat het zonnepark stroom opwekken?

In april/mei 2024 wordt er gestart met de bouw van het zonnepark. De verwachting is dat het zonnepark vanaf eind 2024 stroom op gaat wekken.

Kan ik ook stroom van het zonnepark afnemen?

Dat kan op dit moment helaas nog niet. Maar het is wel onze ambitie om in de toekomst de stroom van ons zonnepark te kunnen gaan leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Heusden.

Hoe lang blijft het zonnepark er staan? En wat gebeurt er daarna?

Het zonnepark blijft er 25 jaar staan en wordt daarna volledig opgeruimd en gerecycled. En alles wordt in overleg in de oude staat terug gebracht, waarbij de nieuw gerealiseerde natuur in stand gehouden kan worden.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stuur dan een mail naar vraag@zonophooibroeken.nl