fbpx

Informatiedocument

Download hier de Pdf-versie van dit document

Belangrijkste informatie over de belegging Hooibroekencertificaten van Burgerparticipatie Hooibroeken B.V.

image 7

Dit document is opgesteld op 19 februari 2024

Dit document help u de risico’s, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt aangeboden en door wie?

De Hooibroekencertificaten worden aangeboden door Burgerparticipatie Hooibroeken B.V (verder ook te noemen BPH). De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Hooibroekencertificaten.

BPH is een volle dochter van Coöperatie Energiek Heusden U.A. (verder ook te noemen Energiek Heusden) en heeft als doelstelling/hoofdactiviteit: De uitoefening van een deel van de onderneming van Coöperatie Energiek Heusden U.A.. Die onderneming is gericht op de ontwikkeling en instandhouding van een gebalanceerde duurzame energievoorziening in de gemeente Heusden en omgeving, en omvat onder andere de productie van duurzame energie en energiebesparing. De werkzaamheid van BPH is daarbij statutair beperkt tot het oprichten, besturen en financieren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zonnepark Hooibroeken B.V. (verder ook te noemen ZPH), het verwerven en houden van aandelen in en het besturen van ZPH. De website van de aanbieder is https://zonophooibroeken.nl.

Korte projectbeschrijving:

Energiek Heusden en projectontwikkelaar Sunvest Ontwikkeling B.V. (verder ook te noemen Sunvest) hebben besloten samen een zonnepark te ontwikkelen, bouwen en exploiteren aan de Polderweg in de gemeente Heusden. Energiek Heusden heeft daarvoor een dochterbedrijf opgericht, BPH, dat net als Sunvest 50% eigenaar is van de opgerichte werkmaatschappij ZPH. Zie afbeelding 1.

afb 1

Het zonnepark, met een oppervlakte van ruim 23 hectare, komt aan de Polderweg 1 in Oudheusden, gemeente Heusden. 55.000 zonnepanelen met samen een vermogen van 30 MWpiek zullen jaarlijks 30.000.000 kWh stroom produceren. Dit is te vergelijken met het verbruik van 10.000 huishoudens. Het park zal door bestaande en nieuw aan te leggen beplanting merendeels aan het zicht worden onttrokken. Deze beplanting sluit naadloos aan bij het naastgelegen natuurgebied Hooibroeken en het omliggende slagenlandschap. Er wordt speciale aandacht besteed aan de biodiversiteit op het park.

Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. gaat geld ophalen bij de leden van Energiek Heusden, en bij personen die bij inschrijving dat lidmaatschap aanvragen. Hiermee wordt de bijdrage van BPH voor de realisatie van zonnepark Hooibroeken bijeen gebracht.

De kopers van Hooibroekencertificaten krijgen recht op een deel van de ontvangsten die BPH verkrijgt uit haar belang in ZPH. Wat over blijft komt ten goede aan de ontwikkeling en instandhouding van een gebalanceerde duurzame energievoorziening in de gemeente Heusden. Dit verloopt op een gestructureerde wijze, via een tweetal bestemmingsreserves van Energiek Heusden: het Duurzaamheidsfonds Heusden en het Omgevingsfonds Oudheusden (hierna ook de Fondsen).

BPH moet naar verwachting 950.000 euro als aandeelhouderslening aan ZPH verstrekken om haar belang van 50% in ZPH te behouden. Als de verkoop van Hooibroekencertificaten tegenvalt kan tot op zekere hoogte beroep worden gedaan op de gemeente Heusden om het 50%-belang veilig te stellen (zie verder: ‘Nadere informatie over de besteding van de opbrengst’ op pagina’s 9 en 10.)

Sunvest zal net als BPH een aandeelhouderslening verstrekken aan ZPH. De bedoeling is dat beide aandeelhouders evenveel bijdragen voor realisatie van het zonnepark. Voor die realisatie staan de meeste lichten op groen. Alle vergunningen en andere formaliteiten, alsmede een aansluiting op het elektriciteitsnet met transportovereenkomst zijn gecontracteerd. Alleen de bankfinanciering  en de opdrachten voor bouw en onderhoud moeten bij opstelling van dit informatiedocument nog worden getekend.

Bankfinanciering

De totale investering in Zonnepark Hooibroeken bedraagt ruim 17,3 miljoen euro. Het grootste deel daarvan (naar verwachting 89%) wordt door ZPH geleend van een gerenommeerde Europese bank. De rest wordt verstrekt door de aandeelhouders van ZPH in de vorm van een aandeelhouderslening. Deze wordt achtergesteld ten opzichte van de vorderingen van de financierende bank.

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?

Over het algemeen geldt hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het verwachte rendement op de Hooibroekencertificaten is afhankelijk van de ontvangsten die BPH verkrijgt uit haar belang in ZPH. De kans bestaat dat die ontvangsten lager zijn dan verwacht of dat er geen ontvangsten zijn, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs dat u uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste reden waardoor BPH mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren is een lagere prijs voor elektriciteit dan verwacht.

Het grootste deel van het op de Hooibroekencertificaten ingelegde vermogen wordt door BPH beschikbaar gesteld aan ZPH middels eerdergenoemde aandeelhouderslening. Rente en aflossing ingevolge deze lening worden uitsluitend voldaan als ZPH daartoe de middelen heeft en al haar opeisbare en reserveverplichtingen jegens de financierende bank zijn voldaan. Uitkeringen ingevolge de Hooibroekencertificaten bestaan uit doorbetalingen van uit ZPH ontvangen gelden wegens haar belang in ZPH. Als BPH niets ontvangt vanwege haar belang in ZPH kan en hoeft  ze ook niets door te betalen. Tabel 1 geeft een overzicht van de bedragen die BPH in totaal van ZPH verwacht te ontvangen, alsmede van de beoogde toedeling daarvan aan de certificaathouders, kosten en Fondsen.

tabel 1 20240220

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Hooibroekencertificaten kunnen worden gekocht door de leden van Energiek Heusden en door personen die bij inschrijving dat lidmaatschap aanvragen. Dat lidmaatschap staat open voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Heusden. Via het lidmaatschap van deze coöperatie kunnen de certificaathouders (verder ook te noemen deelnemers) invloed uitoefenen op het bestuur van Energiek Heusden en BPH, en indirect ook op het bestuur van ZPH.

De Hooibroekencertificaten zijn geschikt voor beleggers die langdurig geld beschikbaar kunnen en willen stellen en niet afhankelijk zijn van de opbrengsten uit de inleg. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het lang duurt voordat zij hun inleg terug hebben. Deelnemers kunnen Hooibroekencertificaten tussentijds verkopen, zoals geregeld in de participatievoorwaarden. Het kan zijn dat u – als deelnemer – geen koper vindt voor uw Hooibroekencertificaten of dat ze veel minder opbrengen dan u had gedacht. Het kan zelfs zijn dat het zo slecht gaat met ZPH dat u uw inleg verliest.

Hooibroekencertificaten zijn NIET geschikt voor beleggers die hun inleg niet kunnen missen of al op korte termijn terug willen hebben.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in certificaten die recht geven op doorbetaling van een deel van de ontvangsten die BPH verkrijgt uit haar belang in ZPH (de Ontvangsten), opgedeeld in een basisuitkering en een bonusuitkering.

De nominale waarde van de Hooibroekencertificaten is 250 euro.

De intrinsieke waarde van de Hooibroekencertificaten is 250 euro.

De prijs van de Hooibroekencertificaten is 250 euro.

Deelname is mogelijk vanaf 1 Hooibroekencertificaat, ofwel 250 euro.

De looptijd van de Hooibroekencertificaten is naar verwachting 25 jaar, overeenkomstig de levensduur van het zonnepark, plus een periode voor eindafrekening. De basisuitkering vindt naar verwachting plaats in de jaren 2025 tot en met 2039. De bonusuitkering vindt naar verwachting plaats in de jaren 2040 tot en met 2050.[1]

De basisuitkering bedraagt – als de Ontvangsten dat toelaten – 26,60 EUR per certificaat per jaar gedurende 15 jaar. Daarmee wordt de inleg dan terugbetaald met een rendement van 6,5%.[2]

De bonusuitkering betreft 10% van de Ontvangsten die BPH vanaf 1 januari 2040 verkrijgt uit haar belang in ZPH, zolang het zonnepark inkomsten genereert.

Het totaalrendement over 25 jaar wordt naar verwachting circa 8,5%.[3]

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder ‘Nadere informatie over het rendement’ op de pagina 10.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over de inleg betaalt u geen emissiekosten. Personen betalen 10 EUR per jaar contributie aan Energiek Heusden, bedrijven 50 EUR.

De certificaten zijn overdraagbaar aan leden van Energiek Heusden, en vatbaar voor overgang zoals bijvoorbeeld door erfopvolging.  Bij overdracht of overgang van Hooibroekencertificaten worden de uitvoeringskosten hiervan in rekening gebracht aan de nieuwe houder, met een minimum van 25 EUR per transactie. Dit minimumbedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd. Bij schenkingen aan kinderen of kleinkinderen worden tot 31 december 2025 geen kosten in rekening gebracht.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Uw inleg wordt gebruikt voor de realisatie van zonnepark Hooibroeken door verstrekking van een aandeelhouderslening aan ZPH. Als niet de hele inleg benodigd is voor de aandeelhouderslening zal het overige van de inleg worden gebruikt als werkkapitaal voor BPH.

Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het rendement van de aanbieding.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Nadere informatie over de aanbieder/uitgevende instelling

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling.

De uitgevende instelling is de besloten vennootschap Burgerparticipatie Hooibroeken B.V., opgericht op 14 oktober 2021 en gevestigd in de gemeente Heusden onder het KvK-nummer 84212411. Het adres van de uitgevende instelling is Molensteeg 16, 5151AA Drunen.

De website van de uitgevende instelling is https://zonophooibroeken.nl.

Contactpersoon: Rinus Zebregts, info@zonophooibroeken.nl. Stuur desgewenst een terugbelverzoek in.

De uitgevende instelling wordt bestuurd door de Coöperatie Energiek Heusden U.A., met de bestuursleden: Frie van Hulten, Rinus Zebregts, Harry van den Broek, Leo Boeren, Ronald Kamst en Bas Hagoort.

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Coöperatie Energiek Heusden U.A.. De bestuursleden daarvan zijn genoemd in de vorige alinea.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:

De uitoefening van een deel van de onderneming van Coöperatie Energiek Heusden U.A. door middel van het oprichten, besturen en financieren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zonnepark Hooibroeken B.V., het verwerven en houden van aandelen in en besturen van ZPH. BPH maakt dus deel uit van de onderneming van Energiek Heusden en is dienstbaar aan de realisatie van de bedrijfsdoelstelling van Energiek Heusden, gericht op de ontwikkeling en instandhouding van een gebalanceerde duurzame energievoorziening in de gemeente Heusden en omgeving.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Burgerparticipatie Hooibroeken.

De uitgevende instelling heeft (financiële) relaties met gelieerde entiteiten:

 • Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. is een volle dochter van Coöperatie Energiek Heusden U.A.. Overwinsten van BPH gaan in fondsen (bestemmingsreserves) van deze coöperatie voor het ontwikkelen en instandhouden van een gebalanceerde en duurzame energievoorziening in Heusden respectievelijk Oudheusden. Coöperatie Energiek Heusden U.A. en Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. vormen een fiscale eenheid voor de VPB en de BTW.
 • Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. bezit 50% van de aandelen van Zonnepark Hooibroeken B.V. Deze BV ontwikkelt, bouwt en exploiteert een zonnepark van circa 30 MWpiek. Kijk voor meer informatie over het project op de pagina’s 13 en 14.

Nadere informatie over de risico’s

De risico’s voor de deelnemers worden voor een zeer belangrijk deel bepaald door de risico’s van ZPH. Tegenvallers binnen ZPH werken mogelijk door op de Ontvangsten van BPH, en zodoende ook op uitkering van basis- en bonusrendement aan de deelnemers. Daarom zijn ook de risico’s van ZPH hier opgenomen.

Risico’s tijdens de bouw.

Kostenoverschrijding. Er wordt een vaste prijs overeen gekomen met de hoofdaannemer van het project. Dit mitigeert voor een groot deel eventuele kostenstijgingen. Risico hiervan kan wel zijn dat wanneer de aannemer omvalt de kosten alsnog hoger worden. De hoofdaannemer is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het zonnepark. Met hem zijn specifieke betaalafspraken gemaakt waarbij de betalingen zijn gekoppeld aan de geleverde werkzaamheden en/of materialen. Het risico bestaat echter dat er (i) interpretatieverschillen ontstaan met betrekking tot de scope van de uit te voeren werkzaamheden of dat de aannemer onvoorzien (bijvoorbeeld uit hoofde van een faillissement) niet aan zijn verplichtingen kan/wil voldoen. Beide situaties kunnen resulteren in een kostenoverschrijding waarbij ZPH haar eigen middelen dient aan te wenden ter compensatie. Als er kostenoverschrijdingen zijn, worden die in eerste instantie gedragen door ZPH. In de begroting van het zonnepark is enige reserve ingebouwd om tegenvallers op te vangen.

Calamiteiten in de bouwfase. Het kan voorkomen dat er gedurende de bouwfase schade aan het zonnepark ontstaat door oorzaken van buitenaf en/of door nalatigheid van de hoofdaannemer of zijn onderaannemer(s). In dat geval is het mogelijk dat de bouwfase langer duurt dan verwacht en/of delen van de zonne-energie installatie vervangen dienen te worden. De hoofdaannemer moet zorgdragen voor een CAR-verzekering voor de kosten van schadeherstel tijdens de bouwfase.

Risico’s tijdens de exploitatie

Curtailment. Om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten is curtailment geïntroduceerd. Hierdoor kan de netbeheerder aan producenten van duurzame energie, zoals ZPH, vragen om hun zonnestroomsysteem tijdelijk volledig of gedeeltelijk uit te zetten. Bijvoorbeeld op hele zonnige of winderige dagen. In de praktijk gebeurt dit slechts enkele keren per jaar. Door ontwikkelingen in het elektriciteitsnet kan dit in de toekomst vaker of juist minder vaak voorkomen dan voorzien. In deze gevallen zal er minder zonnestroom worden opgewekt waardoor er minder inkomsten zijn dan voorzien.

Calamiteiten in de exploitatiefase. Het risico bestaat dat zich schade aan het zonnepark voordoet door oorzaken van buitenaf. Voor het herstel daarvan wordt het zonnepark verzekerd tegen schade door oorzaken van buitenaf zoals brand, normale natuurkrachten zoals wind, storm, hagel, sneeuwdruk en bevriezing, blikseminslag, aardbeving en windstormen met snelheden boven de 119 km per uur. Indien deze situatie zich voordoet is het mogelijk dat er gedurende kortere of langere tijd geen zonnestroom kan worden opgewekt. Het zonnepark wordt verzekerd tegen opbrengstverlies voor een maximale periode van 26 weken per calamiteit. In het geval er geen of minder zonnestroom kan worden opgewekt of indien het opbrengstverlies onvoldoende wordt gedekt zullen er minder inkomsten zijn en/of worden er mogelijk extra kosten gemaakt voor het herstel van het zonnepark.

Verzekeringen en onverzekerbare risico’s. Voor de operationele fase van het zonnepark wordt een aantal verzekeringen afgesloten. Niet alle risico’s met betrekking tot het zonnepark zijn echter verzekerbaar. Zo zijn bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen niet verzekerbaar. Daarnaast kan het voorkomen dat verzekeringen geen of geen volledige dekking bieden voor specifieke risico’s. Bovendien kunnen ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt leiden tot hogere verzekeringspremies. Voorgaande kan negatief van invloed zijn op de financiële positie van ZPH, waardoor het voorgespiegelde rendement op de Hooibroekencertificaten mogelijk niet wordt gehaald.

Risico’s van contractpartijen

Risico van wanbetaling en/of faillissement van de afnemer van de stroom. In het onvoorziene geval de afnemer van de stroom failliet gaat, zal er gezocht moeten worden naar een andere afnemer. Het kan zijn dat hierdoor een andere prijsstructuur voor de inkomsten ontstaat waardoor de inkomsten van ZPH lager uitvallen dan verwacht. Dit kan ertoe leiden dat het voorgespiegelde rendement op de Hooibroekencertificaten niet wordt gehaald.

Faillissement installateur en onderhoudspartij. De hoofdaannemer van het zonnepark zal ook het onderhoud ervan gaan doen, gedurende 25 jaren. De mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment gedurende deze 25 jaren niet aan zijn verplichtingen voldoet dan wel kan voldoen. Indien dit geval zich voordoet, zal een andere partij gevraagd worden deze taken over te nemen. Geprobeerd zal worden om dit onder dezelfde (financiële) condities te laten plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat het zonnepark (tijdelijk) minder stroom opwekt dan verwacht, of dat de kosten van het onderhoud zullen stijgen, hetgeen ertoe kan leiden dat het voorgespiegelde rendement op de Hooibroekencertificaten niet wordt gehaald.

Faillissement andere leveranciers. Voor eventuele andere leveranciers of afnemers geldt ook dat in geval van faillissement een andere partij gevraagd wordt de taken van de desbetreffende leverancier of afnemer over te nemen. De mogelijkheid bestaat echter dat de kosten hoger en/of opbrengsten lager zullen zijn, wat ertoe kan leiden dat het voorgespiegelde rendement op de Hooibroekencertificaten niet wordt gehaald.

Overige risico’s

Financieringslasten ZPH: De financieringslasten van ZPH zijn afhankelijk van de rentestand. Deze kan fluctueren en afwijken van de prognose (zie afbeelding 2 op pagina 13). Om het renterisico te mitigeren wordt door ZPH een rente SWAP afgesloten. Dit is echter een speculatief product dat op zichzelf kosten en risico’s met zich meebrengt. De financierende bank heeft zekerheidsrechten op het zonnepark, de aandelen in ZPH en op de aandeelhouderslening. Dit betekent dat de bank het zonnepark kan verkopen als zijn vorderingen op ZPH niet geheel worden voldaan. Ook kan hij de betalingen ingevolge de aandeelhouderslening opeisen, waardoor BPH deze niet ontvangt en zodoende ook niet kan doorbetalen aan de houders van Hooibroekencertificaten. Het risico van de bankleningen voor het zonnepark drukt zodoende stevig op de Hooibroekencertificaten. Als ZPH haar verplichtingen aan de bank niet geheel nakomt kan dat tot gevolg hebben dat de deelnemers hun inleg niet terugkrijgen.

Kwaliteit van de productie-installatie: De kwaliteit van de productie-installatie kan tegenvallen waardoor er minder stroom wordt opgewekt dan voorzien. Voor de productie-installatie afgegeven garanties en verzekeringen nemen dit risico niet geheel weg. Zo geven de garanties op zonnepanelen geen vergoeding voor de kosten van vervanging noch voor gederfde inkomsten voorafgaand aan de vervanging. Verzekeringen tegen dergelijke kosten en inkomstenderving kennen beperkingen en maxima voor de te geven schadevergoeding. De fabrikant, importeur, installateur en verzekeraar kunnen bovendien failliet gaan of om andere redenen geen verhaal bieden wanneer garanties of verzekeringen worden ingeroepen.

Het weer: De kans bestaat dat de zoninstraling structureel tegenvalt, bijvoorbeeld door toenemend vliegverkeer en bewuste verneveling van de stratosfeer als klimaatmaatregel. Als de zoninstraling structureel en substantieel lager is dan verwacht, bestaat de kans dat het voorgespiegelde rendement op de Hooibroekencertificaten niet wordt gehaald.

Samenloop. Een belangrijk risico is gelegen in de samenloop van verschillende risicofactoren, dus wanneer verschillende risicofactoren tegelijkertijd optreden. Een dergelijke samenloop kan leiden tot een situatie waarbij het voorgespiegelde rendement op de Hooibroekencertificaten niet wordt gehaald.

Wet- en regelgeving. Het risico bestaat dat jurisprudentie, gewijzigde wet- en regelgeving, besluiten van toezichthouders of politieke besluiten afbreuk doen aan het vermogen van BPH om de voorgespiegelde uitkeringen op Hooibroekencertificaten te voldoen, waardoor het voorgespiegelde rendement mogelijk niet wordt gehaald.

Belangenconflicten. De bestuurder en enig aandeelhouder van BPH, Energiek Heusden, heeft belang bij de deelneming in ZPH en de ontvangsten die daaruit worden genoten. Allereerst gaat het daarbij om realisatie en behoud van ‘lokaal eigendom’ van zonnepark Hooibroeken, als een belangrijke stap op de weg naar een gebalanceerde duurzame energievoorziening in Heusden. Verder gaat het om terugbetaling van voorschotten die door Energiek Heusden zijn verstrekt voor de ontwikkeling van het zonnepark en de aanbieding van Hooibroekencertificaten. Voorts gaat het om een managementvergoeding die BPH aan Energiek Heusden zal betalen voor beheer en administratie. Tot slot gaat het om winstafdrachten, door BPH aan Energiek Heusden, waarmee fondsen worden gevormd zoals genoemd in de ‘Korte projectbeschrijving’ op pagina 1 en 2.

Lokaal eigendom. De doelstelling van Energiek Heusden om duurzame energievoorzieningen in lokaal eigendom te houden, heeft onder andere tot gevolg dat Energiek Heusden niet van plan is om het belang van BPH in ZPH te vervreemden, ook niet als dat voor de deelnemers per saldo voordelig zou zijn.

Verkoop van het belang in ZPH. Toch moet met de mogelijkheid van vervreemding rekening worden gehouden. Als Sunvest haar belang in ZPH wil verkopen, en BPH dit belang dan niet van haar over neemt, kan dit tot gevolg hebben dat BPH haar belang in ZPH op aanwijzing van Sunvest aan derden moet verkopen.

De deelnemers hebben dan recht op doorbetaling van 10% van de ontvangsten uit die verkoop, naar rato van het aantal certificaten dat zij houden. Als dat per certificaat minder is dan het nog niet betaalde deel van de basisuitkering met eventuele boeterente, dan hebben ze recht op zodanige doorbetaling dat de resterende basisuitkering met rente, zo mogelijk, alsnog wordt voldaan. Daarbij geldt echter dat BPH voorrang kan geven aan betaling van bepaalde kosten uit de ontvangsten. Die kosten staan genoemd onder ‘Rangorde uitbetaling’ in de volgende alinea.

Rangorde uitbetaling. Het doorbetalingsrecht van de deelnemers is afhankelijk van het daadwerkelijk door BPH verkrijgen van Ontvangsten uit haar belang in ZPH. Als er geen Ontvangsten zijn kunnen er ook geen doorbetalingen worden gedaan. Dat geldt voor zowel de basis- als de bonusuitkering. BPH kan in beginsel alleen Ontvangsten tegemoet zien als ZPH voldoende omzet heeft en haar verplichtingen jegens de financierende bank voldoet. Zolang ZPH haar verplichtingen aan de financierende bank niet voldoet zullen er naar verwachting ook geen Ontvangsten zijn. De kans bestaat dan dat u uw inleg niet of niet geheel terug ontvangt.

BPH is bevoegd om uit verkregen Ontvangsten bepaalde verplichtingen of afdrachten te voldoen, die voorrang hebben op het doorbetalingsrecht van de deelnemers. Het gaat om de volgende verplichtingen of afdrachten.

 1. De noodzakelijke uitvoeringskosten van BPH die verband houden met de certificaten of haar belang in ZPH.
 2. Over de Ontvangsten door BPH verschuldigde belastingen.
 3. Een afdracht aan het Omgevingsfonds Oudheusden van 10.000 EUR per jaar, in de jaren 2025 tot en met 2034.

De onder 1 bedoelde uitvoeringskosten zijn begroot op gemiddeld circa 40.000 euro per jaar, en op 1.076.000 euro in totaal, inclusief terugbetaling van aanloopkosten (zie tabel 1 bij ‘Administratie-, beheers- en aanloopkosten’).

Financierende bank.  Voor de financiering die ZPH verkrijgt van de bank zullen zekerheden worden gesteld. Het gaat om:

 1. pandrecht van de financierende bank op hetgeen ZPH aan BPH verschuldigd is ingevolge de aandeelhouderslening;
 2. pandrecht van de financierende bank op de aandelen van BPH in het kapitaal van ZPH
 3. hypotheekrecht op het zonnepark (althans op het opstalrecht dat voor het zonnepark gevestigd is); en
 4. pandrecht op alle vorderingen die ZPH heeft op derden.

Dit heeft tot gevolg dat de financierende bank zich voor zijn vorderingen op ZPH met voorrang kan verhalen op (i) inkomsten en bezittingen van ZPH (waaronder het Zonnepark), (ii) de aandelen van BPH in ZPH en (iii) op hetgeen ZPH aan BPH verschuldigd is ingevolge de aandeelhouderslening. Als de financierende bank reden heeft om van deze bevoegdheden gebruik te maken is de kans groot dat uw certificaten waardeloos worden en geen enkele uitkering meer ontvangt.  

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

Het streefbedrag van de aanbieding bedraagt 950.000 euro. BPH behoudt zich tot het moment van toekenning van de Hooibroekencertificaten echter het recht voor om het streefbedrag bij te stellen, op basis van de dan meest actuele informatie over de investering in het zonnepark. Verhoging van het streefbedrag is uitgesloten.

Als de opbrengst van de aanbieding minder is dan benodigd om het belang van 50% in ZPH te behouden, kan een beroep worden gedaan op een afspraak met de gemeente Heusden om geld van de gemeente te lenen. De gemeente zal dan een rentedragend voorschot verstrekken zodat BPH haar bijdrage aan de realisatie van het zonnepark tijdig kan leveren. Onderwijl zal de aanbieding van Hooibroekencertificaten dan worden gecontinueerd, om alsnog het streefbedrag te halen en het voorschot van de gemeente terug te betalen.  Voor zover dat niet lukt wordt het restant met rente omgezet in certificaten, waardoor de gemeente ook deelnemer wordt.

Als de opbrengst van de aanbieding echter minder is dan de helft van het bedrag dat nodig is om het belang van 50% in ZPH te behouden, dan gaat de uitgifte van Hooibroekencertificaten waarschijnlijk niet door.

Nadere informatie over het rendement

De deelnemers hebben recht op doorbetaling van een deel van de Ontvangsten die BPH verkrijgt vanwege haar belang in ZPH, verdeeld in een basisuitkering en een bonusuitkering, zoals genoemd onder ‘Wat voor belegging is dit’ op pagina 4.

Het rendement is zodoende afhankelijk van de prestaties van het zonnepark en de Ontvangsten die BPH vanwege haar belang in ZPH verkrijgt. Daarbij geldt dat BPH bevoegd is om met voorrang uit de Ontvangsten de verplichtingen en afdrachten te voldoen genoemd onder ‘Rangorde uitbetaling’ op pagina 8 en 9. Doorbetaling zal dus in principe alleen geschieden als er na voldoening van die afdrachten en verplichtingen nog iets van de Ontvangsten resteert.

De basisuitkering van 26,60 EUR per certificaat wordt naar verwachting in de jaren 2025 tot en met 2039 voldaan, voor zover de Ontvangsten jaarlijks toereikend zijn om die uitkeringen te doen.

Voor zover de basisuitkering in enig jaar niet is voldaan, wordt het niet betaalde deel, zo mogelijk, aan de uitkering in een volgend jaar toegevoegd, verhoogd met 6,5% boeterente voor elk kalenderjaar dat later wordt betaald. Bij meerdere jaren uitstel van betaling wordt hierbij rente op rente toegepast.

Als de Ontvangsten in 2025 onvoldoende zijn om de basisuitkering in dat jaar geheel of gedeeltelijk te betalen terwijl er in dat jaar wel voldoende middelen binnen BPH beschikbaar zijn om deze uitkering te kunnen doen, dan zal de basisuitkering in dat jaar toch in zijn geheel worden uitbetaald. Deze mogelijkheid is opgenomen in de participatievoorwaarden (artikel 8 lid 3) omdat BPH verwacht dat de Ontvangsten in 2025 niet voldoende zullen zijn om de basisuitkering te voldoen, maar dat BPH desondanks tot uitkering kan overgaan op basis van door of vanwege Energiek Heusden te verstrekken voorschotten, die door BPH worden terugbetaald wanneer zij daartoe in staat is.  

Als de 15 termijnen van de basisuitkering plus eventuele boeterente niet per 1 januari 2040 zijn voldaan, wordt dat uit de verdere Ontvangsten voldaan. Dit komt dan in mindering op de bonusuitkering voor desbetreffende jaren.

Het is echter de bedoeling dat de 15 termijnen van de basisuitkering tegen het einde van 2039 zijn voldaan, en dat 10% van de Ontvangsten vanaf 1 januari 2040 aan de deelnemers wordt doorbetaald als bonusuitkering. Dit loopt door totdat het zonnepark geen inkomsten meer genereert en de laatste inkomsten zijn afgerekend. Dit is naar verwachting in 2050.

De basis- en de bonusuitkeringen geschieden naar verwachting telkens in het derde kwartaal van het onderhavige jaar. Dit houdt ermee verband dat ZPH haar betalingen aan BPH in principe zal doen na vaststelling van haar jaarrekening en nadat zij goedkeuring heeft gekregen van de financierende bank. Deze betalingen hebben dan betrekking op resultaten van ZPH uit het voorgaande jaar.

Naar verwachting zal de basisuitkering in totaal circa 400 euro bedragen en de bonusuitkering 180 euro.

Nadere informatie over de situatie van de uitgevende instelling

De aanbieder en uitgevende Instelling is op 14-10-2022 opgericht.

balans per 31 12 2023

Er zijn per genoemde balansdatum geen zekerheden verstrekt.

Het genoemde aanloopverlies betreft door Energiek Heusden verstrekte voorschotten voor de ontwikkeling van het zonnepark en de kosten van BPH. De bezittingen van BPH bestaan uit een aandelenbelang van 50% in ZPH.

De verhouding eigen vermogen/ vreemd vermogen is -37/0.

situatie na uitgifte

Toelichting:

Het aanloopverlies zal naar verwachting nog aangroeien tot ca € 75.000, door verdere voorschotten van Energiek Heusden.

De inleg van de deelnemers draagt bij aan het eigen vermogen. Dat zal naar verwachting dan uitkomen op € 875.100, aangenomen dat er € 950.000 wordt opgehaald bij de deelnemers.

BPH zal geen vreemd vermogen aantrekken.

De verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen is dan 875/0.

Tegenover de inleg van de deelnemers (950.000 EUR) zal een vordering staan op ZPH van 950.000 EUR vanwege de aandeelhouderslening.

RESULTATENREKENING

BPH heeft sinds haar oprichting (op 14-10-2022) geen inkomsten gehad. Haar kosten zijn voorgeschoten door Energiek Heusden. Deze voorschotten zullen naar verwachting nog oplopen tot   € 78.000 en worden -zo mogelijk- (deels) terugbetaald uit de verwachte ontvangsten van BPH uit haar belang in ZPH.

Nadere informatie over de aanbieding, inschrijving en contractering

Tijdlijn aanbieding en belegging:

 • 22 februari 2024                           begin inschrijftermijn
 • 31 maart 2024                              einde inschrijftermijn
 • maand april 2024                         toewijzing Hooibroekencertificaten en overmaken inleg
 • voorjaar en zomer 2024              bouw zonnepark
 • Kwartaal 4 van 2024                    zonnepark in bedrijf
 • Kwartaal 3 van 2025                    eerste basisuitkering
 • Circa 2050                                     laatste bonusuitkering

Inschrijvingsproces en totstandkoming participatieovereenkomst:

Inschrijving geschiedt via de website zonophooibroeken.nl. Bij inschrijving wordt u gevraagd om in te stemmen met de participatievoorwaarden voor Hooibroekencertificaten (bijlage 1). Door inschrijving gaat u een overeenkomst aan met BPH die u gedurende 14 dagen kunt herroepen. U hoeft dan echter nog geen inleg over te maken. U moet tevens aangeven kennis te hebben genomen van dit informatiedocument en van de brochure.

Na sluiting van de inschrijving worden de Hooibroekencertificaten over de inschrijvers verdeeld. U krijgt hiervan bericht middels een email met het verzoek om binnen 2 weken het inleggeld over te maken op de bankrekening van BPH. Gebruik daarbij een bankrekening die op uw naam staat. Dit moet dezelfde bankrekening zijn als waarmee u uw contributie aan Energiek Heusden betaalt, van een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.

De verkrijging van certificaten wordt per email bevestigd, binnen 2 maanden na ontvangst van de inleg.

Nadere informatie over Zonnepark Hooibroeken B.V.

Energiek Heusden en projectontwikkelaar Sunvest Ontwikkeling B.V. hebben besloten samen een zonnepark te ontwikkelen, bouwen en exploiteren aan de Polderweg in de gemeente Heusden. Energiek Heusden heeft daarvoor een dochterbedrijf opgericht, BPH, dat net als Sunvest 50% eigenaar is van de opgerichte werkmaatschappij ZPH. Zie afbeelding 1.

afbeelding 1 1

Het zonnepark, met een oppervlakte van ruim 23 hectare, komt aan de Polderweg 1 in Oudheusden, gemeente Heusden. 55.000 zonnepanelen met samen een vermogen van 30 MWpiek zullen jaarlijks 30.000.000 kWh stroom produceren. Dit is te vergelijken met het verbruik van 10.000 huishoudens. Het park zal door bestaande en nieuw aan te leggen beplanting merendeels aan het zicht worden onttrokken. Deze beplanting sluit naadloos aan bij het naastgelegen natuurgebied Hooibroeken en het omliggende slagenlandschap. Er wordt speciale aandacht besteed aan de biodiversiteit op het park.

ZPH is bepalend voor de inkomsten van BPH en daarmee het doorbetalingsrecht van de deelnemers. In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste cijfers voor ZPH weergegeven. Ze zijn ontleend aan de toekomstprojectie voor het zonnepark van 26 januari 2024.

afbeelding 2
Afbeelding 2: staat van inkomsten en bestedingen van Zonnepark Hooibroeken B.V.  

Toelichting bij afbeelding 2:

De cijfers zijn gebaseerd op de investering van 17,3 miljoen EUR, waarvan Sunvest en BPH ieder 0,95 miljoen EUR inbrengen als aandeelhouderslening.

UitgavenDit zijn de verwachte operationele kosten van ZPH.
BelastingDe aan de fiscus verplichte afdrachten, met name vennootschapsbelasting.
Lening  Rente en aflossing over de lening van de bank.
Reserves opbouwenMet de bank zijn afspraken gemaakt over het aanhouden van reserves binnen de liquiditeit van het Zonnepark.
Cashflow naar distributie accountMiddelen die beschikbaar zijn als rente en aflossing op de aandeelhouderslening en dividenden.
Inkomsten  De verwachte omzet van ZPH.

Analyse:

De middelen die toekomen aan aandeelhouder BPH zijn de eerste 10 jaren grillig en beperkt. Afgezien van het jaar 2025 zijn ze naar verwachting echter voldoende om de voorgespiegelde basisuitkering te kunnen doen. Voor zover dat niet lukt wordt het onbetaalde later – zo mogelijk – ingelopen, vermeerderd met boeterente. Vanaf jaar 11, en nog meer vanaf jaar 20, is daarvoor naar verwachting extra ruimte.

Bijlagen:

Bijlage 1 – Participatievoorwaarden Hooibroekencertificaten


[1] Betaling geschiedt naar verwachting telkens in het derde kwartaal van de genoemde jaren. Dit houdt ermee verband dat ZPH naar verwachting pas betalingen zal doen aan BPH na vaststelling van haar jaarrekening. Deze betalingen hebben dan betrekking op resultaten uit het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin ze door BPH worden ontvangen.

[2] Zie bijlage 1 van de participatievoorwaarden voor de berekening van het genoemde percentage.

[3] Zie bijlage 2 van de participatievoorwaarden voor de berekening van het genoemde percentage.