fbpx

Inpassing natuur

Het zonnepark wordt laag gebouwd en op een natuurlijke wijze ingepast in het landschap. Zo houden we het karakter van de polder en de zichtlijnen in stand. Door het zonneveld te omzomen met struweelbegroeiing wordt een geleidelijke overgang gemaakt van het natuurgebied Hooibroeken naar de ‘moderne techniek’.

We hebben ook aan de natuur gedacht. We treffen de volgende maatregelen om flora en fauna te ondersteunen en verbeteren:

  • Sterk vergroten van de biodiversiteit door het verhogen van het waterpeil. Hierdoor verschraalt de bodem en ontstaat een dotterbloem hooilandschap.
  • In de oostpunt en aan de noordkant creëren we ruim een hectare natte ruigtes, door het graven van poelen en slootjes, in aansluiting op de natuur in de Hooibroeken en broed- en foerageergebied voor watersnip en andere steltlopers en leefgebied voor amfibieën.
  • Zuidrand: over 800 meter wordt de watergang verbreed tot 3 meter en verflauwen we de oever aan de noordkant af en ontwikkelen we een natte ruimte en zoomvegetatie, onder andere ten behoeve van kleine marterachtigen.
  • Drie oevers met een totale lengte van 900 meter verflauwen we, met als doel het ontwikkelen van structuurrijke voedselarme vegetaties ten behoeve van bijzondere flora, dagvlinders en overige insecten.

Door een en ander slim te combineren is er sprake van meervoudig ruimtegebruik.