fbpx

Participatievoorwaarden

Hooibroekencertificaten

Klik hier om de Pdf-versie van het document te downloaden

afm buiten

Terzake van de aanbieding van deze certificaten bestaat geen wettelijke verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Uw besluit om geld in te leggen en zodoende een of meer certificaten te verwerven moet zijn gebaseerd op bestudering van het hele informatiedocument dat hoort bij de aanbieding, inclusief alle bijlagen, waaronder deze participatievoorwaarden. De kans bestaat dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliest.

Inhoud

Artikel 1     Kenmerken van de certificaten. 2

Artikel 2     Definities. 4

Artikel 3     Omvang van de uitgifte. 4

Artikel 4     Totstandkoming participatieovereenkomst. 5

Artikel 5     Inschrijving voor certificaten. 5

Artikel 6     Toewijzing van certificaten. 6

Artikel 7     Betaling van de inleg. 6

Artikel 8     Contractueel uitkeringsrecht. 7

Artikel 9     Besteding van het op te halen bedrag. 8

Artikel 10   Overdracht en overgang. 8

Artikel 11   Administratie. 9

Artikel 12   Wijzigingen Participatievoorwaarden. 10

Artikel 13   Jurisdictie en Geschillen. 11

Artikel 14   Aansprakelijkheid en verhaal 11

Bijlagen. 11

Bijlage 1 – Berekening van het genoemde rendement bij de prognose voor de basisuitkering. 12

Bijlage 2 – Berekening van het genoemde totaalrendement bij de prognose voor de bonusuitkering. 13

Participatievoorwaarden van Uitgifte Hooibroekencertificaten                              

PARTICIPATIEVOORWAARDEN

Hooibroekencertificaten

Coöperatie Energiek Heusden U.A. (Hierna Energiek Heusden) heeft op 14-10-2021 Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. (Hierna BPH) opgericht om daarin haar 50% belang in Zonnepark Hooibroeken B.V. (Hierna ZPH) onder te brengen.

Om dat 50% belang te behouden dient BPH een aandeelhouderslening (Hierna aandeelhouderslening) te verstrekken aan ZPH. De financiële middelen die nodig zijn om die aandeelhouderslening te verstrekken, wil BPH ophalen door de uitgifte van Hooibroekencertificaten (Hierna certificaten). Alle inwoners, bedrijven en organisaties gevestigd in de gemeente Heusden die lid zijn of willen worden van Energiek Heusden worden uitgenodigd om mee te doen.

Deze certificaten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Artikel 1   Kenmerken van de certificaten

Uitgevende instelling:Burgerparticipatie Hooibroeken B.V.  
Soort certificaat:Contractueel recht op doorbetaling van een deel van de ontvangsten die BPH verkrijgt uit haar belang in ZPH.  
Naam van deze aanbieding:Uitgifte Hooibroekencertificaten  
Aantal uit te geven certificaten:3.800 certificaten  
Op te halen bedrag:950.000 EUR  
Inleg per certificaat:250 EUR  
Minimum aantal per deelnemer:1 certificaat  
Maximum aantal per deelnemer:80 certificaten  
Minimum inleg per deelnemer:250 EUR  
Maximum inleg per deelnemer:          20.000 EUR  
Uitkeringsrecht:Het recht op doorbetaling bestaat uit: een basisuitkering van 26,60 EUR per certificaat per jaar gedurende 15 jaren; en een bonusuitkering voor alle certificaten tezamen van 10% van de ontvangsten die BPH vanaf 1 januari 2040 verkrijgt uit haar belang in ZPH zolang het Zonnepark inkomsten genereert. Een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 8.  
Verwachte looptijd:25 jaren, overeenkomstig de levensduur van het Zonnepark plus een periode voor eindafrekening met betrekking tot het Zonnepark.  
Verwachte looptijd basisuitkering:Van 2025 tot en met 2039, of zoveel langer als nodig is om, zo mogelijk, de 15 termijnen van de basisuitkering en eventuele boeterente te voldoen.  
Verwachte looptijd bonusuitkering:  Van 2040 tot en met 2050.
Prognose basisuitkering:In totaal circa € 400 per certificaat. Hiermee is de inleg dan terugbetaald inclusief een rendement van 6,5% per jaar, berekend over het niet terugbetaalde deel van de inleg, over de periode van 1 juli 2024 tot 1 juli 2039 (zie bijlage 1).  
Prognose bonusuitkering:In totaal circa € 180 per certificaat. Deze prognose is gebaseerd op de toekomstprojectie voor het Zonnepark van 26 januari 2024. Het totale rendement over ruim 25 jaar (medio 2024 – 2050) zou daarmee uitkomen op circa 8,5% per jaar (zie bijlage 2).  
Verwachte betaalmoment:De basis- en bonusuitkering geschiedt naar verwachting telkens in het derde kwartaal van het betreffende jaar. Dit houdt ermee verband dat ZPH haar betalingen aan BPH in principe zal doen na vaststelling van haar jaarrekening en nadat zij goedkeuring heeft gekregen van de financierende bank. Deze betalingen hebben dan betrekking op resultaten van ZPH uit het voorgaande jaar.  
Overdraagbaarheid:De certificaten zijn overdraagbaar aan leden van Energiek Heusden. De certificaten zijn vatbaar voor overgang op basis van fusie, splitsing, boedelmenging of erfopvolging.  
Inschrijving:Inschrijving staat open voor leden van Energiek Heusden en voor personen die bij inschrijving dat lidmaatschap aanvragen.  
Voorrang bij toewijzing certificaten:Zonnepark Hooibroeken ligt aan de rand van de dorpskern Oudheusden. Daarom krijgen inschrijvers die wonen of gevestigd zijn in de kern Oudheusden (postcode 5156) voor de eerste 10 certificaten van hun inschrijving voorrang bij de toewijzing van certificaten.  
Planning:Start inschrijving:  22 februari 2024
Sluiting inschrijving: 31 maart 2024
Toewijzing aantal certificaten:  april 2024
Verzoek tot betaling van de inleg:  april 2024
Bevestiging verkrijging certificaten: april/mei 2024

Artikel 2   Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene ledenvergadering:de algemene ledenvergadering van Energiek Heusden.  
bestuur:het bestuur van BPH.  
Energiek HeusdenCoöperatie Energiek Heusden U.A.  
inschrijverpersoon of rechtspersoon die zich inschrijft (of in laat schrijven) voor een of meer certificaten, in meervoud “inschrijvers”. 
deelnemer:houder van een of meer certificaten, in meervoud “deelnemers”.  
certificaat:een Hooibroekencertificaat, in meervoud “certificaten”.  
inleg:de inleg op een of meer certificaten.  
Ontvangsten:–                 de ontvangsten bedoeld in de eerste zin van artikel 8 lid 1.  
Zonnepark:–                 het mede met de inleg gerealiseerde zonnepark Hooibroeken, inclusief eventuele vernieuwingen daarvan binnen de technische levensduur van het oorspronkelijke park. Onder het begrip Zonnepark is niet te verstaan een eventueel vernieuwd zonnepark op dezelfde plaats onder dezelfde naam na eindiging van de technische levensduur van het oorspronkelijke park.  

Artikel 3   Omvang van de uitgifte

 1. Het in artikel 1 genoemde op te halen bedrag is voorlopig. Kort voor de toewijzing van de certificaten zal het op te halen bedrag door het bestuur definitief worden vastgesteld aan de hand van de meest actuele kosten- en opbrengstenprognose van het Zonnepark. Het op te halen bedrag zal niet hoger zijn dan 950.000 EUR.
 2. Voor het geval dat BPH het op te halen bedrag niet geheel ophaalt is er een overeenkomst met de gemeente Heusden over het verstrekken van een rentedragende lening. Die lening zal maximaal 50% van de benodigde middelen bedragen en ten hoogste 475.000 EUR, tegen een rente van 9% per jaar. Tot een jaar na de ingebruikname van het Zonnepark kan deze lening worden afgelost. Een eventueel restant van de lening wordt omgezet in Hooibroekencertificaten.

Artikel 4   Totstandkoming participatieovereenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de certificaten, de inschrijving en de toewijzing van de certificaten en maken integraal deel uit van de participatieovereenkomst tussen BPH en de deelnemer. Die overeenkomst komt tot stand door inschrijving voor een of meer certificaten dan wel door verkrijging van certificaten.
 2. De inschrijving voor aankoop van certificaten vindt plaats via de website zonophooibroeken.nl waar de volgende 3 belangrijke documenten beschikbaar zijn:
  1. deze Participatievoorwaarden,
  1. de Brochure
  1. het Informatiedocument
 3. De inschrijver moet aangeven dat hij instemt met deze Participatievoorwaarden en dat hij kennis heeft genomen van de Brochure en het Informatiedocument.  
 4. De deelnemer krijgt vervolgens via email een bevestiging van zijn inschrijving. Hij heeft vervolgens 2 weken bedenktijd om zijn inschrijving te herroepen. Dat kan door op de betreffende email te reageren.
 5. Na sluiting van de inschrijving worden de certificaten aan de deelnemers toegewezen. De inschrijver krijgt hiervan bericht middels een email met het verzoek om binnen 2 weken het inleggeld over te maken. Om dit te faciliteren kan de inschrijver, indien gewenst, via een link in die email gebruik maken van de iDeal betaaldienst van Mollie.
 6. Na betaling krijgt de inschrijver via email een bevestiging van de betaling en van het feit dat hij eigenaar is geworden van de toegekende certificaten.

Artikel 5   Inschrijving voor certificaten

 1. Inschrijving voor certificaten staat open voor leden van Energiek Heusden en voor personen die bij inschrijving dat lidmaatschap aanvragen.
 2. Inschrijving is kosteloos.
 3. Inschrijving geschiedt door invulling van een door BPH daartoe beschikbaar gesteld digitaal formulier.
 4. Per inschrijver kan tot maximaal 80 certificaten (20.000 EUR) worden ingeschreven. Het bestuur kan dit maximum verhogen als het bestuur daar redenen voor ziet.
 5. Bij een inleg vanaf 15.000 EUR zal BPH mogelijk controles uitvoeren en inlichtingen verstrekken aan derden wegens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 6. Het bestuur kan Energiek Heusden en de Gemeente Heusden als inschrijver en deelnemer toelaten. In het geval dat het op te halen bedrag niet wordt gerealiseerd geldt voor hen het in artikel 5 lid 4 genoemde maximum niet.

Artikel 6   Toewijzing van certificaten

 1. Certificaten worden uitsluitend toegewezen aan inschrijvers of partijen die met BPH een participatieovereenkomst zijn aangegaan.
 2. Certificaten worden alleen toegewezen aan inschrijvers die wonen of gevestigd zijn in de gemeente Heusden of bij de start van de inschrijving al lid zijn van Energiek Heusden.
 3. Indien de som van de inschrijvingen op de certificaten het op te halen bedrag overschrijdt worden de certificaten, na toepassing van de voorrangsregeling voor Oudheusden genoemd in artikel 1, in ronden verdeeld over de inschrijvers die dan nog voor toewijzing in aanmerking komen. In de 1e ronde wordt aan deze inschrijvers dan één certificaat toebedeeld. In de 2e ronde wordt aan deze inschrijvers, voor zover zij voor ten minste twee certificaten hebben ingeschreven, een tweede certificaat toebedeeld. In de 3e ronde wordt aan deze inschrijvers, voor zover zij voor ten minste drie certificaten hebben ingeschreven, een derde certificaat toebedeeld. Enzovoorts. Inschrijvers uit de dorpskern Oudheusden doen pas weer mee in de elfde ronde.
 4. In de laatste ronde wordt de toedeling van de resterende certificaten bepaald op basis van het moment van inschrijving.
 5. Toewijzing van certificaten wordt schriftelijk (per email) aan de deelnemers medegedeeld.

Artikel 7   Betaling van de inleg

 1. Certificaten worden uitsluitend uitgegeven tegen betaling van de volledige inleg, op schriftelijk (per email) verzoek van BPH. Bij dat verzoek vermeldt BPH de datum waarop de inleg uiterlijk moet zijn ontvangen.
 2. Overmaking van de inleg moet per bank geschieden. De inleg moet worden overgemaakt vanaf een bankrekening die op naam staat van de inschrijver, en die wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn. Dit dient dezelfde bankrekening te zijn als waarmee de inschrijver zijn contributie aan Energiek Heusden betaalt.
 3. BPH behoudt zich het recht voor om ontvangen inleg te weigeren door terug storting van die inleg naar de bankrekening van herkomst. Desbetreffende certificaten worden dan niet verkregen.
 4. Verkrijging van certificaten wordt schriftelijk (per email) bevestigd door BPH, binnen 2 maanden na ontvangst van de inleg.
 5. Bewijs van het bezitten van een certificaat volgt uit het certificatenregister van BPH. Na het aanmaken van een account kan de deelnemer zijn eigen gegevens inzien. 

Artikel 8   Contractueel uitkeringsrecht

 1. De deelnemers hebben recht op doorbetaling van een deel van de Ontvangsten die BPH verkrijgt ingevolge haar belang in ZPH. Dit recht op doorbetaling bestaat uit:
  1. Een basisuitkering van 26,60 EUR per certificaat per jaar gedurende 15 kalenderjaren, met ingang van 2025, voor zover de Ontvangsten jaarlijks toereikend zijn om deze uitkeringen te doen, onverminderd het bepaalde in lid 6. Als de Ontvangsten in enig kalenderjaar ontoereikend zijn om de basisuitkering voor dat jaar geheel of gedeeltelijk te voldoen dan zal het niet betaalde deel, zo mogelijk, aan de uitkering in een volgend jaar worden toegevoegd, verhoogd met 6,5% boeterente voor elk kalenderjaar dat later betaald wordt. Bij meerdere jaren uitstel van betaling wordt rente op rente toegepast.
  1. Een bonusuitkering voor alle certificaten tezamen van 10% van de Ontvangsten die BPH vanaf 1 januari 2040 verkrijgt uit haar belang in ZPH tot en met het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin wordt vastgesteld dat het Zonnepark definitief geen inkomsten meer genereert, onverminderd het bepaalde in lid 4.
 2. Als BPH haar belang in ZPH geheel of gedeeltelijk vervreemdt, geeft elk certificaat recht op doorbetaling van een evenredig deel van 10% van hetgeen BPH ontvangt vanwege die vervreemding. Als dit per certificaat minder is dan het nog niet betaalde deel van de 15 basisuitkeringen en eventuele boeterente daarover, dan wordt bij vervreemding van het hele belang, het recht op doorbetaling vermeerderd zodat per certificaat, zo mogelijk, alsnog alle termijnen van de basisuitkering met eventuele boeterente worden voldaan. Bij vervreemding van een deel van het belang geschiedt deze vermeerdering in passende verhouding met de aard en omvang het vervreemde belang. Een en ander onverminderd het bepaalde in lid 6.
 3. Als de Ontvangsten in 2025 onvoldoende zijn om de basisuitkering in dat jaar geheel of gedeeltelijk te betalen terwijl er in dat jaar wel voldoende middelen binnen BPH beschikbaar zijn om deze uitkering(en) te kunnen doen, dan zal de basisuitkering in dat jaar toch in zijn geheel worden uitbetaald.
 4. Indien er per 1 januari 2040 of in de jaren daarna een nog niet betaald deel van de 15 basisuitkeringen en eventuele boeterente resteert wordt dat met voorrang uit de Ontvangsten voldaan, behoudens het bepaalde in lid 6. Voldoening van achterstallige basisuitkering en eventuele boeterente in een zeker kalenderjaar komt in mindering op de verschuldigde bonusuitkering voor dat jaar. Ook na 1 januari 2040 worden achterstallige basisuitkering en boeterente met boeterente verhoogd, zoals bepaald in lid 1 sub a.
 5. Het recht op doorbetaling is niet gedekt door enige vorm van zekerheid, en afhankelijk van de daadwerkelijke verkrijging door BPH van Ontvangsten waar het doorbetalingsrecht betrekking op heeft. Voor de financierende bank worden zekerheden gevestigd waardoor deze zich voor zijn vorderingen op ZPH met voorrang kan verhalen op (i) inkomsten en bezittingen van ZPH (waaronder het Zonnepark), (ii) de aandelen van BPH in ZPH en (iii) op hetgeen ZPH aan BPH verschuldigd is ingevolge de aandeelhouderslening. Bovendien is BPH bevoegd om voorrang te geven aan betaling van haar in lid 6 genoemde verplichtingen uit verkregen Ontvangsten.
 6. BPH is bevoegd om uit verkregen Ontvangsten allereerst (dus met voorrang op de deelnemers) te voldoen:
  1. haar noodzakelijke uitvoeringskosten die verband houden met de certificaten of haar belang in ZPH;
 7. over die Ontvangsten door haar verschuldigde belastingen;
 8. een afdracht aan het Omgevingsfonds Oudheusden van 10.000 EUR per jaar, in de jaren 2025 tot en met 2034;
 9. BPH is bevoegd om -indien hiertoe wettelijk verplicht- belastingen in te houden op betalingen ingevolge het doorbetalingsrecht.
 10. Het nog niet betaalde deel van de 15 basisuitkeringen en eventuele boeterente daarover wordt in zijn geheel verschuldigd en terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar zodra:
  1. BPH failliet is verklaard of daartoe aangifte heeft gedaan.
  1. BPH surseance van betaling heeft aangevraagd, of aan BPH surseance van betaling is verleend.
  1. BPH definitief is onderworpen een andere wettelijke insolventieregeling, dan die genoemd onder a) en b).
  1. een schuldeisersakkoord wordt aangeboden voor BPH.
  1. pandrecht wordt uitgewonnen op (een deel van) het belang van BPH in ZPH.
  1. BPH een besluit neemt tot ontbinding of feitelijke liquidatie van zichzelf.
  1. BPH wordt ontbonden, vereffend, geliquideerd of ophoudt te bestaan.

Artikel 9   Besteding van het op te halen bedrag

 1. BPH beoogt met de uitgifte van certificaten 950.000 EUR op te halen die worden besteed aan de realisatie van zonnepark Hooibroeken door verstrekking van een aandeelhouderslening aan ZPH.
 2. Als niet de hele inleg benodigd is voor de aandeelhouderslening zal het overige van de inleg worden gebruikt als werkkapitaal voor BPH.
 3. De door BPH gemaakte aanloopkosten worden net als toekomstige administratie en beheerskosten betaald uit de verwachte ontvangsten van BPH uit haar belang in ZPH.

Artikel 10 Overdracht en overgang

 1. Certificaten zijn overdraagbaar door deelnemers aan leden van Energiek Heusden. De beoogde leverende deelnemer dient daartoe een verzoek in via info@zonophooibroeken.nl. BPH zal zo nodig nadere informatie opvragen en/of nader onderzoek doen. Als alle noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn en aan alle voorwaarden is voldaan zal BPH medewerking verlenen aan de overdracht en deze administratief verwerken. De leverende en ontvangende deelnemer ontvangen hierover een bevestiging per email. Meer informatie over overdracht en overgang is na toewijzing van de certificaten te raadplegen op de website https://zonophooibroeken.nl.
 2. Certificaten zijn vatbaar voor overgang op basis van fusie, splitsing, boedelmenging of erfopvolging. Een verkrijging wordt daarbij door BPH erkend, mits deze verkrijging genoegzaam en tot bevrediging van BPH is aangetoond. Zolang de verkrijging niet door BPH is erkend is zij bevoegd elke handeling met betrekking tot de onderhavige certificaten op te schorten.
 3. Voor overgang of overdracht van certificaten worden de werkelijke uitvoeringskosten, met een minimum van 25 EUR per transactie, in rekening gebracht aan de nieuwe houder. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  Bij schenkingen aan kinderen of kleinkinderen worden tot 31 december 2025 geen kosten in rekening gebracht.
 4. De voor overdracht benodigde medewerking bestaat in ieder geval uit aanpassing van het certificatenregister. Zonder deze medewerking vindt geen geldige overdacht plaats. Van de aanpassing wordt mededeling gedaan aan zowel de vervreemder als de verkrijger.
 5. BPH kan haar medewerking aan overdacht in ieder geval onthouden indien:
  1. de beoogde verkrijger geen lid is van Energiek Heusden;
  1. deze ertoe leidt dat de verkrijger een groter aantal certificaten zou gaan houden dan het maximumaantal per deelnemer genoemd in artikel 1;
  1. de beoogde verkrijger niet beschikt over een betaalrekening die is gesteld op zijn naam en die wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.
 6. Een certificaat kan niet worden gesplitst en ook niet worden verpand of in vruchtgebruik worden gegeven. Afzonderlijke overdracht of bezwaring van enig vorderingsrecht ingevolge een certificaat is nietig en verboden.

Artikel 11 Administratie

 1. BPH administreert de certificaten in haar certificatenregister waarin onder meer zijn opgenomen de naam, het adres, de bankrekening en het e-mailadres van elke deelnemer.
 2. Gerechtigdheid tot certificaten blijkt uit het certificatenregister van BPH. Per certificaat kan slechts één deelnemer en één bankrekeningnummer worden geregistreerd. Als de deelnemer lid is van Energiek Heusden dient hij dezelfde bankrekening te gebruiken voor het betalingsverkeer met BPM en Energiek Heusden.
 3. BPH geeft een deelnemer op zijn verzoek inzage in de gegevens die in het certificatenregister over zijn persoon en zijn certificaten zijn opgenomen.
 4. Elke deelnemer is verplicht om BPH voortdurend op de hoogte te houden van zijn relevante persoonlijke gegevens waaronder zijn actuele adres, e-mailadres en bankrekeningnummer (IBAN).
 5. Betalingen ingevolge de certificaten geschieden door overmaking naar de bij BPH bekende bankrekening van de persoon die op het moment van die overmaking blijkens het certificatenregister van BPH, houder is van desbetreffende certificaten. Een dergelijke betaling heeft bevrijdende werking. BPH is bevoegd betaling op te schorten zolang haar geen bankrekening bekend is die op naam staat van de deelnemer en die wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.
 6. Gevolgen van het door de deelnemer niet juist of terstond doen van opgaven betreffende zijn persoonlijke gegevens, komen volledig voor rekening en risico van de deelnemer en kunnen niet aan BPH worden tegengeworpen. Als BPH een betaling opschort ten gevolge van lid 4 en/of 5 van dit artikel vervalt het recht op betaling 12 maanden na de oorspronkelijke betalingsdatum.
 7. BPH kan de administratie van het certificaatregister laten verzorgen door derden, mits daarbij continuïteit en compleetheid van het register, en ook de vertrouwelijkheid van gegevens is gewaarborgd conform privacy wetgeving.
 8. Elke deelnemer ontvangt jaarlijks een opgave van zijn certificaten met naam, aantal, en de daaraan toe te rekenen waarde. De waarde wordt in beginsel bepaald op basis van het nog niet terugbetaalde deel van de inleg.
 9. BPH is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen (waaronder: identiteitsbewijs, uittreksel KvK, bankgegevens, verklaring van erfrecht) alvorens over te gaan tot toewijzing van certificaten, inschrijving in het certificatenregister, inschrijving van overdracht of overgang, wijziging van het certificatenregister waaronder wijziging van het bankrekeningnummer waarop uitkeringen vanwege de certificaten worden gedaan.

Artikel 12 Wijzigingen Participatievoorwaarden

 1. BPH houdt zich het recht voor om, als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, de inschrijvingstermijn te verkorten, op te schorten, te verlengen, of de uitgifte niet door te laten gaan.  Eventueel al betaalde inleg wordt in het laatste geval natuurlijk gerestitueerd.    
 2. Mocht daar aanleiding toe zijn dan is BPH, tot het moment van bevestiging van de verkrijging bedoeld in artikel 6 lid 5, bevoegd om aan de toewijzing of verkrijging van certificaten nadere voorwaarden te verbinden. Die eventuele nadere voorwaarden zullen dan voor alle inschrijvers gelden en dienen schriftelijk aan alle inschrijvers bekend te worden gemaakt.
 3. BPH is bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden voor zover dat geen afbreuk doet aan het belang van de deelnemers. 

Artikel 13 Jurisdictie en Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan het bestuur. Op de beslissing van het bestuur over een geschil staat beroep open op de algemene ledenvergadering. Deze geschillenregeling doet geen afbreuk aan het recht van de deelnemer om zich te wenden tot de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch of elders. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verhaal

Uitsluitend BPH is aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen ingevolge de certificaten. Een deelnemer kan zich ter zake van de certificaten slechts verhalen op het vermogen van BPH en niet op het (privé) vermogen van enige bestuurder of medewerker van BPH of Energiek Heusden.

Bijlagen

Bijlage 1 – Berekening van het genoemde rendement bij de prognose voor de basisuitkering

Bijlage 2 – Berekening van het genoemde totaalrendement bij de prognose voor de bonusuitkering

Bijlage 1 – Berekening van het genoemde rendement bij de prognose voor de basisuitkering

 

bijlage 1

In de getoonde berekening van het voorgespiegelde rendement wordt uitgegaan van terugbetaling van de inleg. De certificaten geven echter geen recht op terugbetaling. Uitkeringen ingevolge de certificaten bestaan uit doorbetalingen van door BPH ontvangen gelden wegens haar belang in ZPH. Als BPH niets ontvangt vanwege haar belang in ZPH kan en hoeft ze ook niets door te betalen, en zal dus ook geen sprake kunnen zijn van terugbetaling.

Bijlage 2 – Berekening van het genoemde totaalrendement bij de prognose voor de bonusuitkering

bijlage 2

In de getoonde berekening van het voorgespiegelde rendement wordt uitgegaan van terugbetaling van de inleg. De certificaten geven echter geen recht op terugbetaling. Uitkeringen ingevolge de certificaten bestaan uit doorbetalingen van door BPH ontvangen gelden wegens haar belang in ZPH. Als BPH niets ontvangt vanwege haar belang in ZPH kan en hoeft ze ook niets door te betalen, en zal dus ook geen sprake kunnen zijn van terugbetaling.